ข่าว

2022-11-02

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างเหมาบริการ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน แนวโน้มการค้าในประเทศเขตอาณา รวมทั้งงานสำนักงานอื่นๆ ภายใต้โครงการ Business Support Center ในฮังการีและเขตอาณา ปีงบประมาณ 2566 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

 
2022-11-02

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึก ภายใต้โครงการ Business Support Center ในฮังการีและเขตอาณา ปีงบประมาณ 2566 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2022-11-02

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Business Support Center ในฮังการีและเขตอาณา ปีงบประมาณ 2566 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2022-11-02

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์