procurement

2023-04-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจ HORECA 2023 ในประเทศโครเอเชีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2023-03-30

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจ HORECA 2023 ในประเทศโครเอเชีย ปีงบประมาณ 2566 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2022-11-04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้โครงการ Business Support Center ในฮังการีและเขตอาณา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2022-11-04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึก ภายใต้โครงการ Business Support Center ในฮังการีและเขตอาณา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์