ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Business Support Center สคต. บูดาเปสต์ 2565

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึก ภายใต้โครงการ Business Support Center สคต. บูดาเปสต์ 2565
2022-04-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึก ภายใต้โครงการ Business Support Center สคต. บูดาเปสต์ 2565
2022-04-05

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Business Support Center ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————————————————–

 

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Business Support Center ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Mr. Péter Buzás โดยเสนอราคาจ้างเหมาบริการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๐,๐๐๐ โฟรินท์ (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นโฟรินท์ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นางสาวฐะปะนีย์  เครื่องประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

 

ประกาศ สคต. ฉบับ .pdf: บูดาเปสต์ ประกาศผู้ชนะ ผู้เชี่ยวชาญ BSC 65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น