ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด
2023-06-09

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งคันเดิม จำนวน 1 คัน ด้วยการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2536 ข้อ 99 และ 104 นั้น


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Mr. János Pépel โดยเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 โฟรินท์ (หนึ่งล้านหกแสนโฟรินท์ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

เอกสารแนบ:

สคต.บูดาเปสต์ – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2566 (TH)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น