ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยวิธีคัดเลือก
2021-10-22
งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจในบอสเนีย ประจำปี 2565
2022-01-18

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง ประจํา สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————————————————–

ตามที่สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้มีการซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง ประจํา สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Budapest Motors Kft. เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๒๙๖.๗๐ ยูโร (หกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบหกยูโร เจ็ดสิบเซ็นต์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นางสาวฐะปะนีย์  เครื่องประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

 

ประกาศ สคต. ฉบับ .pdf: รถประจำตำแหน่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่้อ 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น