ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง สคต. บูดาเปสต์ 2565
2021-10-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง 2565
2021-10-22

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยวิธีคัดเลือก

 

  ตามที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้มีการซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Budapest Motors Kft. เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๒๙๖.๗๐ ยูโร (หกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบหกยูโร เจ็ดสิบเซ็นต์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

(นางสาวฐะปะนีย์  เครื่องประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

 

ประกาศ สคต. ฉบับ .pdf: รถประจำตำแหน่ง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น