แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สคต. บูดาเปสต์ เยี่ยมร้านอาหารไทย Tom Yum
2021-10-04
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง สคต. บูดาเปสต์ 2565
2021-10-14

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

—————————————————————————–

  ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ นั้น

  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นางสาวฐะปะนีย์  เครื่องประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/รายการ

งบประมาณโครงการ

ระยะเวลาคาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(เดือน/ปี)

โครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผอ. สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท

ต.ค. ๒๕๖๔

 

ประกาศ สคต. ฉบับ .pdf: รถประจำตำแหน่ง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น